Kvalitet & Miljö

 

RoHS

Direktiv 2015/863

RoHS-direktivet syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Direktivet ska även förbättra möjligheten till lönsam och hållbar avfallsåtervinning från elektrisk och elektronisk utrustning.

RoHS = Begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.

Motiven till RoHS-direktivet är dels produkternas innehåll av farliga ämnen och dels den snabba tekniska utvecklingen av elektriska och elektroniska produkter. Produkterna byts ofta ut innan de är uttjänta och nya användningsområden tillkommer ständigt. Sammantaget ger det stora mängder avfall. De material som ingår i elektriska och elektroniska produkter kan innehålla farliga ämnen som riskerar att skada människors hälsa och miljön. Det är främst när produkterna blir till avfall som de farliga ämnena kan belasta miljön om produkterna inte tas om hand på lämpligt sätt. Innehållet av farliga ämnen försvårar även kostnadseffektiv återvinning av de produkter som samlas in. Omfattningen av RoHS-direktivet är kopplat till direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE).

Nelco har som ambition att informera RoHS status för respektive produkt direkt på hemsidan och jobbar kontinuerligt med att uppdatera denna information.


REACH

Förordning EC1907/2006 gällande produktionen och säkert användande av kemikalier

Reach-förordningen handlar om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. Grundprincipen i Reach-förordningen är att företag som tillverkar eller importerar kemiska ämnen i mängder om minst ett ton per år ska registrera dessa hos Europeiska kemikaliemyndigheten, Echa. Ämnen som inte är registrerade får inte släppas ut på EU-marknaden. I princip omfattas alla kemiska ämnen av Reach. Det betyder att kemiska ämnen i till exempel rengöringsprodukter och målarfärger samt i varor som kläder, möbler och hushållsapparater omfattas. Alla företag som tillverkar, importerar, distribuerar eller använder ett ämne, en blandning eller en vara berörs av reglerna i Reach. Därför påverkas de flesta företag i EU av förordningen.

Reach lägger bevisbördan på företagen. För att uppfylla kraven i förordningen måste företag identifiera och hantera de risker som är kopplade till de ämnen de tillverkar eller importerar och säljer inom EU. De måste visa att ämnet kan användas på ett säkert sätt och de ska ge information om lämpliga riskhanteringsåtgärder till användarna. EU kan förbjuda farliga ämnen om riskerna med dem inte går att hantera. Det kan även krävas tillstånd för att få använda vissa ämnen i EU.

Nelco har som ambition att informera om huruvida respektive produkt omfattas av riskhanteringsåtgärder enligt REACH-förordningen direkt på hemsidan och jobbar kontinuerligt med att uppdatera denna information.

 

Vi använder cookies för att ge dig en överlägsen användarupplevelse. Om du vill veta mer om cookies och hur vi använder dem, vänligen gå till vår cookie-sida. Fortsatt navigation i siten innebär att du accepterar vår cookiepolicy.