Värderingar

Nelco Contact AB är en importör, tillverkare och distributör av el- och elektronikkomponenter. Företaget har skapat ett strategiskt nätverk av samarbetspartners med en affärsidé baserad på ledorden enkelhet, flexibilitet och tillgänglighet. Uppskattning av och hänsyn till kulturella värden och traditioner är en viktig byggsten i affärsrelationerna då merparten av de producenter som Nelco representerar finns i Europa och Asien. Nelcos mål är att reducera globala avstånd genom att erbjuda ett tilltalande produktsortiment utan att kompromissa vad gäller kvalitet, krav på produkterna, arbetsförhållanden, anställdas rättigheter och miljöskydd

Nelcos Code of Conduct beskriver de krav och förväntningar vi ställer på oss själva såväl som på våra leverantörer och deras underleverantörer. Vi förväntar oss av våra samarbetspartners att de respekterar de krav, riktlinjer och principer som beskrivs här samt aktivt strävar efter att efterleva dem i sin egen verksamhet. Nelco strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och att attrahera, utveckla och behålla kvalificerad och motiverad personal i en professionell miljö.

 

Code of conduct

Nelco har som mål att bedriva verksamheten i enlighet med etiska, sociala, miljömässiga och hållbara principer.

 

Lagstadgade krav

Nelco följer och förväntar sig att våra leverantörer följer rådande lagstiftning i de länder där de är verksamma. Om det finns motsägelser mellan denna Code of Conduct och den lokala lagstiftningen har den lokala lagstiftningen företräde.

 

Arbetsmiljö

En trygg och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Nelco. Vårt arbete med arbetsmiljön strävar efter att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där vi förebygger risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa samt följer de lagkrav som är tillämpliga på vår verksamhet. Arbetsmiljöverksamheten är en gemensam angelägenhet för företaget och den enskilde medarbetaren och bedrivs i samverkan. Personalen ska inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också kunna undvika riskerna. Leverantörer ansvarar för att arbetsmiljön för de anställda är säker och hälsosam samt följer rådande lagstiftning. Vi ser gärna att våra leverantörer är certifierade enligt OHSAS 18001.

 

Mänskliga rättigheter och arbetsvillkor

Nelco respekterar människors rättigheter. Våra leverantörer förväntas att följa grundläggande mänskliga rättigheter. De anställda skall behandlas enligt ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work (1998).

 

Diskriminering

Nelco uppskattar och respekterar olika kulturella bakgrunder och traditioner. Anställda ska bemötas, uppskattas och behandlas i enlighet med deras individuella förmåga och kvalifikationer. Ingen form av diskrimination grundad på kön, ras, religion, politiska åsikter eller sexuell läggning är tillåten.

 

Disciplinära åtgärder

Anställda skall behandlas med respekt och värdighet. Tvångsarbete, ofrivilligt eller obetalt arbete är ej tillåtet. Ingen får hållas kvar på arbetet mot sin vilja. Ingen anställd skall under några omständigheter utsättas för fysisk, psykisk eller sexuell bestraffning eller någon form av trakasserier.

 

Barnarbete

Barnarbete får ej förekomma, FN:s Barnkonvention skall följas. Ingen person under skolpliktig ålder eller under 15 år skall anställas av eller i någon form arbeta för Nelcos leverantörer.

 

Lön & Arbetstider

Leverantörerna skall minst uppfylla den lokala lagstiftningens minimikrav när det gäller arbetstider, löner och kompensation. De anställda skall ha rätt att ingå ett anställningsavtal.

 

Föreningsfrihet & Kollektiva förhandlingar

Vi erkänner och respekterar de anställdas frihet att vara eller inte vara medlem i en förening som representerar deras intressen som anställda, såsom fackföreningar. Nelco erkänner även rätten att förhandla kollektivt.

 

Miljö

Nelco följer och förväntar sig att våra leverantörer skall följa rådande miljölagar och förordningar samt vara medvetna om och ha kontroll över de miljömässiga konsekvenser som deras verksamhet medför. De bör aktivt arbeta för att motverka och minimera skadlig miljöpåverkan.

 

Korruption

Nelcos medarbetare ska varken ta emot eller ge betalning, gåvor eller annan ersättning som på något sätt påverkar eller kan uppfattas påverka objektiviteten i affärsbeslut. Leverantörer skall motverka all form av korruption, inkluderat utpressning och mutor.

 

Tillämpning

Nelcos Code of Conduct skall tillämpas på den dagliga verksamheten. Nelco och våra agenter har rätten att utföra oannonserade besök i kontrollsyfte, under dessa besök ska de ha rätt att intervjua anställda. På begäran skall leverantörerna kunna tillhandahålla dokumentation som visar att de följer Nelcos Code of Conduct. Avvikelser kommer att rapporteras och en handlingsplan upprättas, implementeras och övervakas. Om adekvata förbättringar inte genomförs trots varningar kommer samarbetet med leverantören att avslutas.

 

Konfliktmineraler

Konfliktmineraler är benämningen på de mineraler vars utvinning stödjer konflikter. Det är främst fyra mineraler som omfattas av denna benämning: tenn, tantal, wolfram och guld. Dessa mineraler utvinns till en del i Kongo-Kinshasa och nio kringliggande länder, där pengar från utvinningen används av lokala krigsherrar och grupperingar för att finansiera pågående konflikter. Även själva utvinningen av mineralerna sker under fruktansvärda förhållanden med tvångsarbete, tvångsförflyttningar, barnarbete, massvåldtäkter och ständiga brott mot mänskliga rättigheter.

För att förhindra att västvärldens efterfrågan på mineraler stödjer detta har beslut fattats att företag ska ha kontroll över och kunna visa på ursprunget på de mineraler de använder i sina produkter.

Nelco tar ansvar i denna fråga och redovisar ursprung på aktuella mineraler. Dokumentet ”Conflict Minerals” finns att ladda ned i webshopen vid de produkter som berörs.

Vi använder cookies för att ge dig en överlägsen användarupplevelse. Om du vill veta mer om cookies och hur vi använder dem, vänligen gå till vår cookie-sida. Fortsatt navigation i siten innebär att du accepterar vår cookiepolicy.